Video clip

Tỉ giá ngoại tệ

Giá vàng

Vàng
Mua
Bán
SBJ
SJC

Đang truy cập: 110

Tổng truy cập: 13533562

Sản phẩm nổi bật

sơn thơm công nghiệp Lobster Bookmark and Share

- Laø loaïi sôn khoâ nhanh, coù ñoä boùng cao vaø beàn maøu.  Vôùi lôùp maøng baûo veä vöõng chaéc, sôn thôm coâng nghieäp Lobster raát lyù töôûng duøng ñeå trang trí cho caùc beà maët baèng kim loaïi vaø goã.

- Gia: 17.5L: 1.585.000, 3L: 300.000, 800ML: 84.000

 

I. Hướng dẫn sử dụng:

 

Söû duïng deã daøng vôùi coï hoaëc suùng phun.

Pha loaõng vôùi Lion Lacquer Thinner theo tyû leä 1:1.

Khoâ beà maët trong 4-5 phuùt, thôøi gian hôïp lyù giöõa caùc lôùp sôn 5-10 phuùt, khoâ hoaøn toaøn trong voøng 1 giôø.

 

II. Möùc tieâu toán lyù thuyeát: 45-50 m2/1 gallon/1 lôùp.

 

Beà maët caàn sôn phaûi thaät saïch vaø khoâ hoaøn toaøn, khoâng dính daàu saùp, buïi baån hoaëc taïp chaát, ñoái vôùi vaät söû duïng baèng goã phaûi ñöôïc laøm laùng vaø mòn beà maët.

 

III. Hệ thống sơn đề nghị: Sôn loùt 1 lôùp vôùi LOBSTER PRIMER SURFACE vaø phuû 2-3 lôùp vôùi sôn LOBSTER INDUSTRIAL LACQUER.

 

Bao bì: 18 lít , 3.5 lít , 875 ml

>> Sản phẩm cùng loại